Activitats annexes

Els musics de Bremen
Llengua de signes, público nfantil
TALLER  DE  INNOVACIÓ  TECNOLÓGICA  I+D+D  (INNOVACIÓN  +  DESARROLLO  +  DISCAPACIDAD)
Llengua de signes
Sentim el cinema